Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van "Thuis op je dak", daktent verhuur.

1.Verhuurder

Thuis op je dak, verhuurder van daktenten hierna te noemen 'de verhuurder' is gevestigd te Hoogland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65142772. Verhuurder zal er alles aan doen dat het huurobject tijdig ter beschikking is op de plaats zoals afgesproken in de overeenkomst. In goede staat verkeerd en met voldoende instructie over het gebruik wordt overgedragen. De verhuurder biedt hulp aan bij de montage van het huurobject maar is niet aansprakelijk voor schade aan objecten.

2.Huurder

Geinteresseerde in het huurobject zoals aangeboden door de verhuurder waarop deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, hierna te noemen 'de huurder'. De huurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn en over een geldig Nederlands rijbewijs B te beschikken.

Huurobject is niet verzekerd via de verhuurder, maar valt onder de eigen verzekering van de huurder. (autoverzekering, reisverzekering en/of inboedelverzekering) Dit geldt ook voor schade aan objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik van het huurobject. De controle op de verzekering ligt bij de huurder.

Bij het ophalen dient de huurder zich te legitimeren met rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs. Daarnaast ontvangt de verhuurder een kopie van het rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs. Deze ontvangt de huurder weer retour bij inlevering van het huurobject.

De huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig zijn bestemming en instructie te gebruiken. Het is niet toegestaan het huurobject aan andere in gebruik te geven of te verhuren.

3.Huurperiode

De huurperiode loopt van zaterdagmiddag 15.00 uur en eindigt op zaterdagmorgen uiterlijk 10.00 uur. Wanneer de huurder het huurobject later inlevert dan zaterdagmorgen 10.00 uur, ook in het geval van overmacht worden er extra kosten in rekening gebracht eventueel verhoogd met het bedrag aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die het huurobject had gehuurd. Deze kosten worden verrekend met de borgsom. Indien de borgsom die huurder heeft betaald, niet toereikend is voor de ontstane schade, verplicht huurder zich het resterende bedrag binnen 1 week na de inleverdatum te betalen aan huurder. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

4.Reservering en (aan)betaling

De reserveringsaanvraag dient als basis voor het huurcontract. Dit contract dient bij het ophalen van het huurobject door huurder en verhuurder te worden ondertekend.De reservering is definitief na aanbetaling van 50% van de huursom (reserveringsbedrag) binnen 7 dagen na goedkeuring van de reserveringsaanvraag aan verhuurder. 4 weken voor de dag van vertrek moet het resterende bedrag en borgsom betaald zijn. Wanneer reservering minder dan 4 weken voor vertrek plaatsvindt dient de totale huursom inclusief borg in eens, binnen 7 dagen, betaald te worden. De verschuldigde huur- en borg moet altijd worden voldaan, ook al gebruikt huurder het huurobject niet of slechts een gedeelte van de huurperiode. Betalingen dienen te worden gedaan ten name van Thuis op je dak te Hoogland op rekeningnummer NL28 KNAB 0255083017Bij niet tijdige betalingen kunt u geen enkel recht op de huurovereenkomst laten gelden.

5.Borgsom

Er geldt een borgsom van 250,00 euro per huurobject. De borgsom zal door verhuurder, volledig zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, binnen 14 dagen worden teruggestort per bankoverschrijving op de rekening van huurder.Wanneer tijdens de verhuurperiode problemen ontstaan zoals bijvoorbeeld schade of diefstal, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Ontvreemding dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 12 uur bij verhuurder te worden gemeld. Tevens is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatsen en hier het officiele aangiftebewijs te tonen aan de verhuurder.Indien de borg niet toereikend is voor de ontstane schade, verplicht huurder zich het resterende bedrag binnen 1 week na de inleverdatum te betalen aan huurder. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.

6.Annulering

De huurder dient schriftelijk, aangetekend, te annuleren. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd. Tot 4 weken voor vertrekdatum 50% van de huursom, daarna 100% van de huursom. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.Verhuurder zal er alles aan doen het gevraagde te leveren. Indien de verhuurder door overmacht niet in staat is het huurobject tijdig ter beschikking te stellen aan de huurder, wordt u daar vroegtijdig van op de hoogte gebracht. Mocht er geen vervangend product voorradig zijn, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. De huurder heeft dan ook geen recht op een schadevergoeding en verklaart zich akkoord met deze voorwaarde. De huurder ontvangt in dit geval per direct de huur- en borgsom per bankoverschrijving retour.

7.Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart de verhuurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of letsel door gebruik van het huurobject.

8.Huisregels

-Het huurobject is geschikt voor maximaal 2 personen.

-Het huurobject is primair bedoeld om in te slapen.

-Er mag alleen worden gereden met het huurobject, als deze volgens de instructies is ingeklapt en de dekhoes is aangebracht.   

-Het is verboden in huurobject te gaan staan, te lopen, te koken, te roken en of huisdieren in mee te nemen.

-Huurobject wordt in dezelfde staat als ontvangen teruggebracht ter beoordeling verhuurder.

-Huurobject mag niet schoongemaakt worden met schoonmaakmiddelen.

Op onze huurovereenkomst  zijn de algemene voorwaarden van thuis op je dak van toepassing. Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaart u zich mede akkoord met de inhoud hiervan.